lloro20px blogIBC80px COLORb      assesorament 60px
MATRICULA ALUMNAT NOU
CALENDARI MATRÍCULA

Missió, visió i valors del centre


Missió

 

 1. Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que capacitin i orientin, als nostres alumnes a aconseguir les seves metes de continuïtat d’estudis o d’inserció laboral.

 2. Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i crear les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

 3. Donar atenció a la diversitat d’alumnes del centre respectant i potenciant els seus diferents ritmes d’aprenentatges.

 4. Garantir les finalitats de l’educació en un sistema democràtic entre les quals figuren el desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.

 5. Fomentar els hàbits de treball i estudi, ja que sense aquest no es possible consolidar els aprenentatges ni l’assoliment de tècniques d’obtenció, processament i comunicació de la informació.

 6. Treballar l’adquisició de les competències bàsiques i professionals, no només coneixements , per facilitar la integració en una societat canviant i per a facilitar eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida.

 7. Aplicar les noves tecnologies com a eines educatives, per motivar l’aprenentatge i desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes.

 8. Fomentar l’orientació acadèmica i professional per a facilitar la seva continuïtat d’estudis i l’exercici d’activitats professionals.

 9. Cercar la satisfacció de la comunitat educativa pel servei educatiu que ofereix el centre, que es pot resumir en un ensenyament de qualitat.

 

Visió

 

 1. L’INS “Baix Camp treballarà per l’aplicació de les noves tecnologies a l’aula i l’aprenentatge de les llengües estrangeres, com a eines educatives per motivar i desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes.

 2. El projecte pedagògic del centre s’ha d’orientar cap al treball en equip i l’ensenyament transversal per facilitar l’adquisició de les competències bàsiques i professionals per part de l’alumnat.

 3. El procés d’ensenyament-aprenentatge, a més de l’adquisició d’uns coneixements bàsics per a viure plenament en societat, també pretén facilitar eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida.

 4. L’atenció a la diversitat d’alumnes del centre, respectant els seus diferents ritmes d’aprenentatges i potenciant al màxim les seves capacitats, ha d’ocupar l’eix central del projecte pedagògic del centre.

 5. Els criteris d’avaluació de l’alumnat han de ser públics, equitatius i justos, recollint no només els coneixements, sinó també el domini de les competències bàsiques i professionals, l’actitud, l’esforç, el treball i la progressió en els seus aprenentatges.

 6. L’equipament del centre i el manteniment i dotació de les edificacions permetran disposar d’uns espais dignes i moderns amb recursos i materials que motivin i facilitin la docència.

 7. Com a objectiu sempre present hem de cercar la satisfacció de la comunitat educativa pel servei educatiu que ofereix el centre, que es pot resumir en un ensenyament de qualitat.

 

Valors

 

 1. L’INS Baix Camp es defineix com un centre amb caràcter de servei públic, gratuït, igualitari, lliure i coherent amb una societat democràtica.

 2. Es manifesta plural perquè accepta distintes ideologies, és aconfessional , defensa la llibertat i la igualtat i lluita contra les discriminacions de raça, sexe i llengua i fomenta els drets humans.

 3. L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat individual i de diàleg.

 4. Es promou la cultura de l’esforç per aconseguir millorar els resultats.

 5. Potencia la iniciativa de l'alumne per tal de resoldre els problemes que se li plantegin. És un centre actiu que treballa per formar i educar els nostres alumnes perquè esdevinguin persones capaces de desenvolupar-se en societat.

 6. És un centre participatiu perquè tota la comunitat educativa (professorat – pares - alumnes) participa en la seva gestió i, a més, el centre està obert i participa de les activitats de l’entorn.