Logo Institut Baix Camp
       facebook  Instagram  TikTokpetita     descarga 1 lloro20px
       coeducat Logo sieirobotica assesorament 60px

Missió, visió i valors del centre

TRETS D’IDENTITAT

El propòsit

La tasca fonamental de l'Institut, com a centre educatiu, és educar, formar i instruir l'alumnat. Això vol dir desenvolupar tant la seva personalitat com ensenyar el jovent a ésser lliures, a estar capacitat per decidir el seu futur i a incidir en la societat en la qual visquin.


Missió

L’institut Baix Camp vol: 

• Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que capacitin i orientin, als nostres alumnes a aconseguir les seves metes de continuïtat d’estudis o d’inserció laboral.

• Oferir educació global, interdisciplinària i integral que formi persones competents en un món canviant dotant-los d’eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida.

• Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i crear les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats.

• Ser socialment útil a la ciutat de Reus i a la comarca del Baix Camp on es troba situat, i per esdevenir un punt de referència a la vida educativa, cultural, comercial, industrial i associativa del l’entorn


Visió

L’Institut vol esdevenir un referent en la formació dels joves de Reus i el seu entorn, atenent al desenvolupament integral dels alumnes i també vol:

• Oferir una formació personalitzada basada en les necessitats de cada alumne. Respectant els seus diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant al màxim les seves capacitats

• Crear un entorn d’aprenentatge que impliqui activament a tot l’alumnat, fomentant l’esforç i l’avaluació com a eina d’aprenentatge

• Consolidar els diferents projectes d’innovació educativa que tenim endegats i promoure’n de nous que permetin satisfer millor les necessitats i expectatives de tots els grups d’interès

• Implicar a les famílies, la comunitat educativa i teixit empresarial i institucional en el projecte de centre

• Mantenir i millorar l’entorn de treball i les relacions interpersonals, per afavorir el treball cooperatiu i la formació permanent entre el professorat

  • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada per a assolir professionals eficients i actualitzats, donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors

Valors

• El pluralisme i la transparència com a eixos vertebradors de la gestió de centre

• La tolerància per acollir la diversitat ideològica, política religiosa, social i de gènere valorant-la com un fet natural i positiu

• La convivència entre tots els membres de la comunitat educativa com a pacte entre persones

• La cooperació activa, tant amb les persones del centre per aprofitar les sinergies, com amb l’entorn per tal de fomentar el desenvolupament sostenible de la nostra ciutat

• Compromís amb la qualitat i la millora contínua

• La voluntat de recerca d’innovació tecnològica, educativa i de gestió.

• La sostenibilitat per tal de satisfer les necessitats de la nostra generació sense comprometre les necessitats de les generacions futures. Aquesta complexitat l’entenem en un sentit econòmic, social i ecològic. En les nostres activitats seguim el principi de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

• El nostre centre treballa en la sensibilització de la comunitat educativa per a la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat.

• Potenciació de la coeducació per afavorir l’equitat de gènere i la superació dels estereotips per raons de sexe.