Preinscripció i matrícula

Secretaria: Tràmits PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

on .

Secretaria: Tràmits

ESO (+Informació) 

Calendari preinscripció ESO

 Fases Dates
 Presentació de sol·licituds del 23 de març al 4 d'abril
 Publicació de llistes amb el barem provisional        24 d'abril
 Presentació de reclamacions  del 25 al 27 d'abril
 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop  resoltes les  reclamacions  3 de maig
 Publicació de llistes ordenades definitives  8 de maig
 Publicació oferta definitiva  30 de maig

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de quasevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

 

Sol·licitud de Preinscripció ESO

1. Presencialment

Podeu passar per consergeria del centre a recollir el model de Sol·licitud de Preinscripció, i les instruccions.

2. Per internet

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

  1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l’aplicació i no els del navegador.
  2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.
  3. Per modificar-les abans d'enviar-les es pot entrar de nou al formulari utilitzant el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors i el codi de la sol·licitud de preinscripció.
  4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació aceditativa al centre demanat en primer lloc.
  5. Un cop enviades les dades, es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia)

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n'hi ha, a l'ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d'Ensenyament.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 


INSCRIPCIONS: 

                                                                                   

Més informació: (Departament d’Ensenyament)

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ DPT. ENSENYAMENT

General: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/

Grau Mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

Grau Superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1
  • Institut Obert de Catalunya (IOC): La matrícula es fa de manera telemàtica i només el lliurament de la documentació es pot fer de manera presencial al Centre dins dels períodes d’inscripció. Més informació: www.ioc.xtec.cat

(Codi del centre: 43002594)

 


Calendari

Sol∙licituds


 Tornar a Secretaria -> Tràmits