Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px blogIBC80px COLORb      coeducat robotica assesorament 60px
 • DSC 2807
 • DSC 2864
 • E.F
 • DSC 2714
 • DSC 2723
 • DSC 2725
 • DSC 2761
 • DSC 2774
 • DSC 2793
 • DSC 2798
 • DSC 2805
 • DSC 2751

Matrícula de Cicles Formatius Curs 2017-2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Calendari de matrícula a l'INS Baix Camp: del 13 al 20 de juliol

Assistència a la Direcció 13 juliol
Gestió de Vendes i Espais Comercials 14 juliol
Higiene Bucodental 17 juliol
Administració i Finances 18 juliol
ASIX i DAM 19 juliol
DAW 20 juliol
 • Publicació de vacants (a la web i a la cartelelra del centre), 20 de juliol a les 14:30
 • Acte públic d'assignació de les places vacants 21 de juliol a les 10 h (només per aspirants que han quedat en llista d'espera)
 • Matrícula de les places assignades a l'acte públic del 22 al 24 de juliol.

 

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 • Aquesta modalitat s’ofereix per tal de facilitar el seguiment dels estudis a aquelles persones en les que concorre alguna circumstància, com ara, el treball, tenir cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional que els hi impedeix o dificulta d’assistir a totes les hores lectives.

 • No es poden oferir en modalitat semipresencial els estudis del CFGM de Gestió Administrativa àmbit Jurídic.

 • El currículum de cada Cicle Formatiu fixa si hi ha algun mòduls/crèdit o part d’aquest que pel seu contingut pràctic no es pot.

Un alumne/a pot cursar el cicle en modalitat semipresencial si pot acreditar estar en un dels casos següents:

 • Treballar com assalariat/da

Cal aportar informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.

 • Treball autònom

Cal aporta còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques, i rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

 • Tenir cura d'altres persones

Cal aportar documentació del vincle (llibre de família o declaració jurada de la persona interessada i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones)

 • Altra circumstància excepcional

Cal aportar declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

Es compromet a:

 1. Assistir a classe en l’horari pactat, per tal de poder assistir almenys a la meitat de les hores previstes per al mòdul o unitat formativa.

 2. Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.

 3. Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma semipresencial.

Quan s’ha de portar la documentació a la sotsdirecció del centre, pactar l’horari i formalitzar el contracte:

 1. La setmana anterior a l’inici de curs o el dia de la presentació del curs; en ambdós casos cal concertar cita amb la Sotdirecció d’FP del centre.

 2. Durant el curs, en el moment en que l’alumne/a sol·liciti adherir-se a aquesta modalitat, prèvia autorització del tutor/a del grup-classe.

 

 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

Per l'alumnat que ha quedat en llista d'espera de Grau Mitjà

es farà un acte públic d'assignació de les places vacants

el 13 de juliol a les 10 h. 

 

Matriculació pels aspirant que obinguin plaça de GM el dia 13 de juliol: 

Dates: 13 i 14 de juliol

Entrar a l'aplicació de matriculació i:

  • Comprovar que totes les dades de l’alumne/a i dels pare/mare/responsable legal són correctes i si no és així modificar-les.
  • Emplenar l’apartat corresponent al cicle formatiu.
   • Si heu de fer el curs sencer només cal seleccionar aquesta pestanya.
   • Si heu de fer unitats formatives soltes, cal que les seleccioneu.
   • En cas que hagueu de convalidar, heu de seleccionar la casella corresponent i portar  original i còpia de la documentació que ho justifiqui.
 • Descarregar el full de pagament, marcant si es vol l'opció d'AMPA
Euros Concepte
50 Material per al curs 2017-2018
24 AMPA (un únic soci per família)
 • Fer el pagament amb el codi de barres per internet o a qualsevol caixer de Caixa Bank (La Caixa).

 

Portar a la secretaria del centre el dia de matriculació:

 1. El formulari de dades de l’alumne/a i del cicle amb les unitats formatives matriculades
 2. Original i fotocòpia del resguard del títol d’ESO, prova d’accés o altra documentació acreditativa
 3. Original i fotocòpia del DNI/NIE i la targeta sanitària (TSI)
 4. Full de pagament i comprovant bancari
 5. Fulls d’autorització

 

fsi mecd 2016DE 3l vermell 360px